۱۲فروردین

راز تورم (۲)

آزادی، تکامل و دموکراسی،گفتگوی پروفسور الهیار کنگرلو و پروفسور حسن منصور
ویژه برنامه نگاه نو.دکتر سیروس کنگرلو پروفسور الهیار کنگرلو همراه با میهمان برنامه امیر طاهری

© Copyright 2020 دکتر حسن منصور